สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (17 กรกฎาคม 2563)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  วันที่  17  กรกฎาคม 2563