สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (14 สิงหาคม 2563)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1  วันที่  14  สิงหาคม 2563