สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (28 สิงหาคม 2563)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  วันที่  28  สิงหาคม 2563