สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 (28 ธันวาคม 2563)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2  วันที่  28  ธันวาคม 2563