รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564) 

          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  นั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564)   ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้