การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เพื่อตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจสอบรายงานการเงินเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง