งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ปีงบประมาณ 2561