รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม (รอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562) และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (รอบตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2562)