รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อสภาฯ และเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบจึงประกาศรายงานผลฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย