รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้มีการวางระบบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดปัญหาการทุจริต  และดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในองค์กรขึ้น  ตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยได้กำหนดมาตรการภายในหน่วยงาน  เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต