ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด  โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรภายในหน่วยงาน  ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยภาครัฐ และการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ผลคะแนน  91.31  ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ A  ผ่านค่าเป้าหมายของแผนแม่บท  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทั่วกัน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563