รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  รอบ  12  เดือน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง