รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2563  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน  ตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย   ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้