รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงจำนวนผู้มารับบริการในภารกิจงานด้านต่างๆของหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • งานจัดเก็บภาษีป้าย
 • งานจัดเก็บขยะอันตราย
 • งานจัดเก็บค่าน้ำประปา
 • งานขอใช้น้ำประปา
 • งานขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • งานขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร
 • งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 • งานรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • งานรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • งานสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
 • งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง