รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1ต.ค.63-31มี.ค.64)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติมนั้น   อบต.มุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้