รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้