สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.มุจลินท์ ประจำปี 2563

           องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการให้บริการประชาชนต่อไป   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารที่เกี่ยวข้อง