รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2564  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ  2564  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)  ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2564  เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริตต่อไป  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้