รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน

                  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   รอบ 12  เดือน  (1 ตุลาคม  2563 – 30  กันยายน  2564)  เพื่อให้ประชาชนที่สนใจทราบ  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้