รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  ต่อสภา อบต.มุจลินท์ และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย