รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่  รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ และอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) เพื่อให้ประชาชนทราบถึงจำนวนสถิติการให้บริการในภารกิจงานด้านต่างๆของหน่วยงาน  โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • งานจัดเก็บภาษีป้าย
 • งานจัดเก็บค่าน้ำประปา
 • งานขอใช้น้ำประปา
 • งานขอจดทะเบียนพาณิชย์
 • งานขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารและรื้อถอนอาคาร
 • งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
 • งานรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
 • งานรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
 • งานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานซ่อมแซมประปา
 • งานสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานจัดเก็บขยะอันตราย
 • งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนทั่วไป

ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง