รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม โดยได้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  ตลอดปีงบประมาณ 2564 แล้วนั้น
            องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)   รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้