รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

                 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  นั้น 
                 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเป็นรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)   ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้