รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

                        องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รอบ  6  เดือน (1 ตุลาคม  2564 – 31 มีนาคม  2565)   โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้