รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) 

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น  เพื่อสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  สมรรถนะสูงและเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  นั้น

                     องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้