รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564 

                          องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)  ซึ่งเป็นผลการดำเนินงาน  ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ของ  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ที่ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้เกิดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีความโปร่งใส  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  จึงขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล  ประจำปีงบประมาณ 2564  ซึ่งมีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้