รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 (รอบเดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้