รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

                      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2565  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)  ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้