รายงานผลการแก้ไขปัญหาประปาหมู่บ้าน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ดำเนินการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ 2564   เมื่อวันที่ 21 – 23  ธันวาคม 2563  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันตัดสินใจและเสนอแนะแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยประชาชนหมู่ที่ 1  ได้เสนอให้แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำประปาหมู่บ้าน เนื่องจากน้ำมีตะกอนสีดำ ขุ่น   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อเมนประปาและระบบประปา  โดยวางท่อเมนประปาเข้าหมู่บ้านใหม่ และติดตั้งถังกรองน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว