รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รอบ  12  เดือน

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   รอบ  12  เดือน (1 ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน  2565)   โดยมีรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้