รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20  มีนาคม  2555  ที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 6 เดือน  (กันยายน  2564 – กุมภาพันธ์  2565)    โดยมีผลการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลง  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน  ปรากฎว่า ด้านการใช้ไฟฟ้า  ผลการประหยัด  53.47%   /  ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง   ผลการประหยัด 60.13%    รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้