รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน (มีนาคม 2565 – พฤษภาคม 2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  ที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 3 เดือน  (มีนาคม  2565 – พฤษภาคม  2565)    โดยมีผลการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลง  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน  ปรากฎว่า

  1. เดือนมีนาคม  2565  ด้านการใช้ไฟฟ้า  ผลการประหยัด  51.9%   /  ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง   ผลการประหยัด 35.7%
  2. เดือนเมษายน  2565 ด้านการใช้ไฟฟ้า  ผลการประหยัด  49.7%   /  ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง   ผลการประหยัด 58.6%
  3. เดือนพฤษภาคม 2565  ด้านการใช้ไฟฟ้า  ผลการประหยัด  50.0%   /  ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง   ผลการประหยัด 46.5%  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้