รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 3 เดือน (มิถุนายน 2565 – สิงหาคม 2565)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  ที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  รอบ 3 เดือน  (มิถุนายน  2565 – สิงหาคม  2565)  โดยมีผลการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลง  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน  ปรากฎว่า   ด้านการใช้ไฟฟ้า  ผลการประหยัด  46.90%   /  ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง   ผลการประหยัด  38.34%   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้