ประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้การพัฒนาท้องถิ่นบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตามข้อ 29 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี  จึงประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชนสังคมต่างๆ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 036-798253  หรือเว็บไซต์ http://www.mutchalin.go.th