รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

Templates

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  เพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารท้องถิ่นต่อสาธารณชนและสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น   รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้