รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ  ตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้