รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)  โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงานและงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ ตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้