รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ทั้งนี้ จะนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนต่อไป  โดยมีรายละเอียดประเด็นการประเมิน 3 ด้าน ดังนี้

1. ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ

1.1 มีป้ายบอกทิศทางในการเข้าถึงจุดบริการได้อย่างสะดวก

1.2 ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง มีความสะดวก รวดเร็ว

2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2.1 เจ้าหน้าที่มีความสุภาพและให้คำแนะนำในการบริการ

2.2 เจ้าหน้าที่มีความเสมอภาค  ซื่อสัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์

3. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

3.1 มีน้ำดื่ม เก้าอี้ ห้องน้ำ ที่จอดรถ บริการอย่างเพียงพอ

3.2 สถานที่บริการ สะอาด เป็นระเบียบ ปลอดภัย แสงสว่างเพียงพอ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้