รายงานผลการลดใช้พลังงานของ อบต.มุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานของรัฐ  โดยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2565  ที่มีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของหน่วยงานอย่างน้อยร้อยละ 20  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม  2565 – มีนาคม  2566)  โดยมีผลการลดการใช้พลังงานด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลง  เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน  ปรากฎว่า   ด้านการใช้ไฟฟ้า  ผลการประหยัด 54.71%  / ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง  ผลการประหยัด  53.85%   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้