รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์   ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  ประจำปีงบประมาณ 2566  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)  ตามมาตรการฯ จากรายงานการประเมินความเสี่ยง  ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสและเป็นการป้องกันการทุจริต  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้