การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ขอรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ.2566 ดังนี้