รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)

                     ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น  เพื่อสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  สมรรถนะสูงและเพื่อเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจ  อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  นั้น

                     องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566  รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)  รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้