รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566 (รอบเดือนตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)  รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้