รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินฯ ไปใช้ประกอบในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม  2565  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ได้ผลคะแนน  98.17  ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ AA  จึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้