รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อาศัยอำนาจตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาฯเป็นประจำทุกปี องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ จึงประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้