รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

จังหวัดลพบุรี  ได้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 126 แห่งแล้ว   องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้