รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

               ปัญหาการทุจริต ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ การนำเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในองค์กร จะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะไม่มีการทุจริตหรือในกรณีที่พบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็จะน้อยกว่าองค์กรที่ไม่นำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ เพราะมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า  อบต.มุจลินท์ จึงได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564  ในองค์กรขึ้น เพื่อให้หน่วยงานมีมาตรการ ระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต  ซึ่งจะเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้