รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมิน แนวทางการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้  ได้ประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก  และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้