รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  นั้น
          องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้