รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน

          ตามที่ อบต.มุจลินท์  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  นั้น 

          องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์  ขอรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)   ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายนี้